Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 745-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 984-ҩык
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 745-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 984-ҩык

Мчыбжьыктәи (02.05-08.05.2022) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 745-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 984-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит ааҩык апациентцәа. Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, иларҵәоуп омикрон B.A.2 аштамм.

Бжьымш рыла иҟаҵан 112 564 атестқәа, урҭ рҟынтә антиген азы атест – 101 045, „PCR“ атест – 11 519.

Бжьымштәи аҵоура арбага 0.66% иаҟароуп.