Мамука Мдинараӡе - Саломе Зурабишвили иҭабуп ҳәа ласҳәоит, лара шьақәдырӷәӷәеит "Атәым рынна аартызаара иазку" азакәан иадҳәаланы алкаақәеи аргументқәеи шлымам
Мамука Мдинараӡе - Саломе Зурабишвили иҭабуп ҳәа ласҳәоит, лара шьақәдырӷәӷәеит "Атәым рынна аартызаара иазку" азакәан иадҳәаланы алкаақәеи аргументқәеи шлымам

«Саломе Зурабишвили иҭабуп ҳәа ласҳәоит, лара шьақәдырӷәӷәеит “Атәым рынна аартызаара иазку” азакәан иадҳәаланы алкаақәеи аргументқәеи шлымам. Аиуристцәа кыраамҭа “вето ҿыц” аԥҵара азҵаара иахцәажәараны иҟоуп», – иҩит асоциалтә каҭаҿы аиҳара рлидер Мамука Мдинараӡе.

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәан вето ақәылҵеит.