Мамука Мдинараӡе – Аимпичмент апроцедура алҵшәа шахылымҵуа аадыруеит
Мамука Мдинараӡе – Аимпичмент апроцедура алҵшәа шахылымҵуа аадыруеит

Ҳоппонентцәа  Аконституциа еилазгаз ауаҩы ишлыдгылаз аабеит, даргьы Аконституциа аилагара рхы аладырхәит, — иҳәеит афракциа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Мамука Мдинараӡе.

Иара иажәақәа рыла, рыцҳарас иҟалаз, Қырҭтәыла ахада Аконституциа шеилалгаз афакт аҭоурыхаҿ иаанхоит.

«Аконституциа ахьчаразы ахәдықәҵаҩ хада, –  атәыла ахада лыла Аконституциа аилагара афакт ақәҿыҭра аҳамҭар ҟаломызт.  Убри аҟынтә, ҳара аимпичмент азҵаара ҳалацәажәоит, анеҩс, аимпичмент апроцедура ҳалагоит.  50 анапынҵамҭақәа макьана еизгам, ашәахьазы аиҳара ахаҭарнакцәа реиҧылара мҩаҧысуеит,  50 еиҳаны анапынҵамҭақәа еизаагоит.  Рыцҳарас иҟалаз, Қырҭтәыла ахада Аконституциа шеилалгаз афакт аҭоурыхаҿ иаанхоит», — иҳәеит  Мдинараӡе.