Лаша Хуцишвили  Адунеи абанк анагӡаратә директор диҧылеит
Лаша Хуцишвили  Адунеи абанк анагӡаратә директор диҧылеит

Қырҭтәыла афинансқәа рминистр  Лаша Хуцишвили Адунеи абанк анагӡаратә директор  Иуџьин Филипп  Ругенаат  диҧылеит.

Аиҧылара рхы аладырхәит афинансқәа рминистр ихаҭыҧуаҩ  Екатерина Гунцаӡеи Адунеи абанк анагӡаратә директор ибжьагаҩ  Иракли Каҷаравеи.  Аиҧылара алахәылацәа Адунеи абанк аҟны аусеицура иалацәажәеит.

Афинансқәа рминистрра апресс-маҵзура адыррала, аганқәа иаҵшьны иазгәарҭеит аекономикатә азҳареи егьырҭ афискалтә параметрқәа реиҕьтәреи аганахьала Қырҭтәыла иҟоу апрогресс. Афинансқәа рминистр Адунеи абанк анагӡаратә директор Қырҭтәыла адгыларазы  ҭабуп ҳәа иеиҳәеит.