Џьуаншер Бурҷулаӡеи Никол Ԥашиниани еиԥылеит
Џьуаншер Бурҷулаӡеи Никол Ԥашиниани еиԥылеит

Шәамахьтәылатәи ареспубликаҿ авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Атәылахьчара аминистр Џьуаншер Бурҷулаӡе Шәамахьтәыла аԥыза-министр Никол Ԥашиниан диԥылеит.

Қырҭтәыла Атәылахьчара аминистрра аинформациала, аиԥылараҿ аганқәа арегиони адунеи рҿы иҟоу ашәарҭадаратә ҭагылазаашьеи ааԥхьарақәеи аҭынчратә гәыларатә аԥшьагра аҳәаақәа ирҭагӡаны, арегион аҟны аҭынчра ахьчаразы , Қырҭтәыла алагалеи ирыхәаԥшит.

Аиԥылараҿ ҷыдала иазааҭгылеит Еврокомиссиа Қырҭтәыла Евроеидгыла акандидат статус анашьараз иҟанаҵаз абжьагара, иара убаз ахшыҩзышьҭра азуун атәылахьчара ахырхарҭала аусеицура адинамикеи аперспективақәеи.

Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Џьуаншер Бурҷулаӡе ашәамахь иколлега Сурен Папикиан диԥылан, ҩганкалатәи аусеицура аплан рнапқәа аҵарҩит.