Иракли Кобахиӡе - Саакашвили дбаандаҩуп, аха  абахҭа дҭакым, ахыԥхасҭатәра даҿын, абри аамҭазы ҳара игәабзиара иазкны лахьы ҳарҭон, ари ииашам
Иракли Кобахиӡе - Саакашвили дбаандаҩуп, аха абахҭа дҭакым, ахыԥхасҭатәра даҿын, абри аамҭазы ҳара игәабзиара иазкны лахьы ҳарҭон, ари ииашам

Ауаҩы дбаандаҩуп, аха абахҭа дҭакым, абри аамҭазы ҳара игәабзиара иазкны лахьы анҳарҭо, ииашам, Саакашвили ихыԥхасҭатәра иадымгыло аҳәамҭақәа ҟарҵароуп, – иҳәеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, Саакашвили хаҭалатәи аклиникаҿ комфортла дышьҭоуп.

„Авидеокамерақәа рыла иубарҭоуп амедперсонал рзыҟазаашьа зеиԥшроу, Саакашвили ихымҩаԥгашьа зеиԥшроугьы ибзиаӡаны иубарҭоуп. Саакашвили дбаандаҩуп, аха абахҭа дҭакым, ахыԥхасҭатәра даҿын, абри аамҭазы ҳара игәабзиара иазкны лахьы ҳарҭон, ари ииашам“, – აиҳәеит Кобахиӡе.