Иракли Кобахиӡе  - Мраҭашәара Урыстәылаҿ, раҧхьа иргыланы, аҳәынҭқарреи абиуџьети асанкциақәа азышьақәнаргылеит, Елене Хоштариа асанкциақәа ззышьақәыргылоу абиуџьет аҟынтә еиҧҟьарада миллионла аурыс аҧара лоуеит
Иракли Кобахиӡе  - Мраҭашәара Урыстәылаҿ, раҧхьа иргыланы, аҳәынҭқарреи абиуџьети асанкциақәа азышьақәнаргылеит, Елене Хоштариа асанкциақәа ззышьақәыргылоу абиуџьет аҟынтә еиҧҟьарада миллионла аурыс аҧара лоуеит

Елене Хоштариа иацтәи апротест  алидерцәа дреиун.  Мраҭашәара Урыстәылаҿ, раҧхьа иргыланы, ҳәынҭқарреи абиуџьуети асанкциақәа азышьақәнаргылеит, Елене Хоштариа асанкциақәа ззышьақәыргылоу абиуџьет аҟынтә еиҧҟьарада миллионла аурыс аҧара лоуеит.  Иацы лара Қырҭтәылаҟа аӡәы дахьааиз амшала дгәамҵуан, аха, лхаҭа асанкциақәа ззышьақәыргылоу абиуџьет аҟынтә миллионла аҧара лоуеит, – иҳәеит  „Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

Иара иажәақәа рыла, иацтәи ахҭысқәа раан арадикалтә оппозициаа рхаҿсахьаҵәҟьа аадырҧшит.

„Ишәгәаласыршәар сҭахуп, ҳтәыла  20% ампыҵахалара ашьҭахь хышықәсагьы мҵӡакәа, аурыс арратә агрессиа амлаша ақырҭуаа рацәа ианҭаха,  30 000ҩык ауааҧсыра ахҵәацәас ианыҟала ашьҭахь хышықәсагьы мҵӡакәа, Саакашвили ихаҭа Урыстәыла анапхгара рӡыргара активла иалахәы Михалков диҭааит.  Абри ауп рхаҿсахьаҵәҟьа. Апротест ҟарҵоушәа иацы иаабаз ахҭысқәа хықәкык ауп ирымоу,  атәылаҿы апровокациақәеи аилаҩынтәреи еиҿыркаар рҭахуп, аҵыхәтәантәи рхықәкы  аҩбатәи афронт аартроуп. Ҳуааҧсыра рахь ааҧхьара ҟасҵоит абарҭ ахҭысқәа цқьа ирыцклаҧшны, иахәҭоу ахәшьара рырҭарц“, – иҳәеит Кобахиӡе.