Иракли Кобахиӡе Иенс Столтенберг диҧылеит
Иракли Кобахиӡе Иенс Столтенберг диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада Иенс Столтенберг диҧылеит. 

Иенс Столтенберг Иракли Кобахиӡе идиныҳәалеит аҧыза-министрс иқәыргылара. Аҧыза-министр НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада адгыларазы ҭабуп ҳәа иеиҳәеит. 

Бриуссель, НАТО аштаб-уадаҿ имҩаҧгаз аиҧылараҿы Қырҭтәыла евроатлантикатә интеграциа иалацәажәеит. Аҧыза-министр ишазгәеиҭаз ала, НАТО ашҟа аинтеграциа Қырҭтәыла адәныҟатәи аполитикаҿ аҧыжәара змоу азҵаарақәа иреиуп, уи атәыла Аконституциала ишьақәырҕәҕәоуп. 

Хшыҩзышьҭра азун Амшын еиқәа ашәарҭадара азҵаара. Ари аганахьала иаҵшьны иазгәаҭан азеиҧш евроатлантикатә шәарҭадара аиқәыршәаразы Амшын еиқәа арегион аҭышәынтәалара иамоу аҵакы. Иракли Кобахиӡе Алианс амаӡаныҟәгаҩ хада ҭабуп ҳәа иеиҳәеит НАТО ашҟа аинтеграциа апроцессаҿы атәыла ацхраареи хаҭалатәи адгылареи, иара убас, Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи адгылареи  азыҳәан. Излацәажәаз азҵаарақәа иреиун арегионаҿгьы адунеиаҿгьы ашәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьа цәгьа. Аҧыза-министри Алианс амаӡаныҟәгаҩ хадеи абарҭ апроблемақәа рҭыҧқәҵаразы иҟоу алшарақәагьы ирылацәажәеит, – аарыцҳаит Аиҳабырарусмҩаԥгарҭа аҟынтә.