Иракли Кобахиӡе  - Арадикалтә оппозициа хықәкык ауп ирымоу, акандидат астатус аиураҽы ҳтәыла  иаҧырхагахар рҭахуп
Иракли Кобахиӡе  - Арадикалтә оппозициа хықәкык ауп ирымоу, акандидат астатус аиураҽы ҳтәыла  иаҧырхагахар рҭахуп

«Арадикалтә оппозициа хықәкык ауп ирымоу, акандидат астатус аиураҿы ҳтәыла иаҧырхагахар рҭахуп, анеҩс, ари афакт ареволиуциатә сценари азы ахархәара ргәы иҭоуп», — иҳәеит апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе ишиҳәаз ала, ҵыҧх, ҧхынгәы азы, арадикалтә оппозициа абри аҩызаҵәҟьа аплан рыман, аха, ирзынамгӡеит.

«Уажәгьы акгьы рзыҟаҵом, аха, ҳгәы ҳҽанызароуп. Апровокациақәа ирыдҳәаланы Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура иҟанаҵаз аҳәамҭа шәаҳаит, арадикалтә оппозициа абри аҩыза апровокациақәа рыҟаҵара иазыхиоуп.  Аоппозициа ахьыҧсыҽыз тәылак аҿы  астудент қәыҧш идырҵеит абри аҩыза ареволиуциатә процессқәа дырхагыларц, анеҩс, зегьы раҧхьа иара дыршьит. Убри ашьҭахь аилаҩынтәра иалагеит, ареволиуциа ҟалеит. Дара иҟарымҵаша акгьы иҟам, ауаҩы дыршьыр рылшоит, аҧжәара еиҿыркаар рылшоит, избанзар, дара аукранизациоуп хықәкыс ирымоу, ҳара агентцәеи урҭ рыдҵақәеи ҳазрықәныҟәом», — иҳәеит  Кобахиӡе.