Иракли Кобахиӡе - Арадикалтә оппозициа алрақәа раан, урҭ рышьҭахьгьы Саломе Зурабишвили ахада лҭыԥ аҿы дыҟазар рҭахуп
Иракли Кобахиӡе - Арадикалтә оппозициа алрақәа раан, урҭ рышьҭахьгьы Саломе Зурабишвили ахада лҭыԥ аҿы дыҟазар рҭахуп

Аоппозициаа ишырҳәо ала, “Ақырҭуа гәахәтәы” акулуарқәа рҿы аимпичмент азы абжьқәа реизгара иаҿуп, хазы Саломе Зурабишвили иџьшьатә аҳәамҭақәа ҟалҵоит,  шаҟа аамҭа лзаанхаз лзымдыруашәа, – иҳәеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, абжьыҭираан аимпичмент адепутатцәа 90% шадымгыло идыруеит.

Аполитик ишазгәеиҭаз, Салому Зурабишвили ападикалтә оппозициаа дрықәгәыӷны, аконституциа еилалгон. Кобахиӡе иажәақәа рыла, арадикалтә оппозициа алрақәа раан, урҭ рышьҭахьгьы Саломе Зурабишвили ахада лҭыԥ аҿы дыҟазар рҭахуп.

„ Арадикалтә оппозициа, аколлективтә Амилаҭтә ҵысра алрақәа раан, урҭ рышьҭахьгьы Саломе Зурабишвили ахада лҭыԥ аҿы дыҟазар рҭахуп. Урҭ ирдыруеит алхрақәа рҿы аиааира агара шрылымшо, убри аҟынтә Саломе Зурабишвили лыдгылара ада уаҳа ԥсыхәа рымам“, – иҳәеит Кобахиӡе.