Иракли Кобахиӡе  – «Амилаҭтә ҵысра» шаҟа имаҷны анаӡынақәа аиуа аҟара, атәылаҿы адемократиа иазеиҕьхоит
Иракли Кобахиӡе  – «Амилаҭтә ҵысра» шаҟа имаҷны анаӡынақәа аиуа аҟара, атәылаҿы адемократиа иазеиҕьхоит

«Амилаҭтә ҵысра» ареитинг каҳаит, уажәазы  20% еиҵны ирымоуп, ишубарҭоу ала, Хабеишвили уи дақәгәырҕьеит, даараӡа ибзиоуп, иара абас игәы иаахәазар, рреитинг иаҳа икаҳароуп», — иҳәеит  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе ишиҳәаз ала, Хабеишвили  «Амилаҭтә ҵысра» дахантәаҩуп, аха, Кезерашвили иоуп лидерс ирымоу, убри аҟынтә,  16%-гьы  рцәырацәоуп.

««Амилаҭтә ҵысра» шаҟа имаҷны анаӡынақәа аиуа аҟара, ҳтәылаҿы адемократиатә аҿиара иазеиҕьхоит. Дара усҟангьы  27% еиҳаны ирзымгеит. Уажәазы ари апартиа ҧасатәи алахәылацәагьы ацәыӡит, убри аҟынтә, рреитинг каҳаит. Акомик апартиа ахантәаҩыс даныҟоу, арбџьармчқәеи абизнесменцәеи  цәзырҳәыз, иахьагьы европатәи атәанчуаа аҧара рцәызҕьычуа Кезерашвили алидерс данрымоу, абри аҩыза ареитинггьы рцәырацәоуп», — иҳәеит  Кобахиӡе.