Иракли Кобахиӡе - Аиҳабыра ашьақәырӷәӷәара ахада лнапы аҵалҩо аҵалымҩо ихадам, аконституциаҿ иаарԥшуп аконституциа елазго ахада лыҿагыларазы агарантиақәа
Иракли Кобахиӡе - Аиҳабыра ашьақәырӷәӷәара ахада лнапы аҵалҩо аҵалымҩо ихадам, аконституциаҿ иаарԥшуп аконституциа елазго ахада лыҿагыларазы агарантиақәа

Қырҭтәыла аԥыза-министр иҭыԥ ахь акандидат Иракли Кобахиӡе иажәақәа рыла, аиҳабыра ашьақәырӷәӷәара ахада лнапы аҵалҩо аҵалымҩо ихадам.

Кобахиӡе ишааицҳаз, аконституциаҿ иаарԥшуп аконституциа елазго ахада лыҿагыларазы агарантиақәа

„Аиҳабыра ашьақәырӷәӷәара ахада лнапы аҵалҩо аҵалымҩо ихадам, аконституциаҿ иаарԥшуп аконституциа елазго ахада лыҿагыларазы агарантиақәа. Убри аҟынтә ахаа аконституциа аҿагылара лгәы иҭазар, даҽазнык ҳалҿагылоит ҳтәыла аинтересқәа зыхьчо аконституциала”, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.