Иракли Ҕарибашвили  - Молдова имҩаҧгаз аиҧыларақәа раан рызынтәгьы иазхарҵеит жәларбжьаратәи ауаажәларра  2008 шықәсатәи аибашьреи ҳтәыла ампыҵахалареи иахәҭаз ақәҿыҭра шарымҭаз
Иракли Ҕарибашвили  - Молдова имҩаҧгаз аиҧыларақәа раан рызынтәгьы иазхарҵеит жәларбжьаратәи ауаажәларра  2008 шықәсатәи аибашьреи ҳтәыла ампыҵахалареи иахәҭаз ақәҿыҭра шарымҭаз

Хырҳагара злаз аиҧыларақәа мҩаҧган. Ахадаратә темақәа иреиун Украинеи иахьагьы инагӡо аибашьреи, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Молдова ажурналистцәа данрацәажәоз.

Молдова имҩаҧгаз аиҧыларақәа рышьҭахь Ҕарибашвили ақырҭуа журналистцәа ишреиҳәаз ала, аиҧыларақәа раан Қырҭтәыла аҿаҧхьа иқәгылоу ашәарҭарақәа ирылацәажәеит.

„Украина аҭагылазаашьеи, ари  аибашьра иахылҵуа ашәарҭадара апроблемақәеи  ҳрылацәажәеит. Ари аибашьра Европа зегьы азы шәарҭоуп, арегиони аҵакырадгьылтә проблемақәа змоу атәылақәеи ҳзы шәарҭоуп.   Сара аишәа гежь аформат схы аласырхәит, уаҟа ахадаратә ҵакы аман ашәарҭадара атема, сара даҽазнык иаҵшьны иазгәасҭеит нанҳәатәи еибашьра ашьҭахь  адунеии жәларбжьаратәи ауаажәларреи   ари аибашьра иахәҭаз хшыҩзышьҭра шарымҭаз, убри ахылҵит ҳҵакырадгьыл  20 наӡына ампыҵахалара, Урыстәыла ҳҵакырадгьылаҿ арратә 2 базак дыргылеит.  Сара ирасҳәеит усҟан жәларбжьаратәи ауаажәларра агха шыҟарҵаз. Иара убас, ирасҳәеит усҟан Урыстәыла асанкциақәа азышьақәыргылара аинициативала аӡәгьы дшықәымгылаз.  Уи агха дуун, уи алҵшәақәа иахьагьы иубарҭоуп. Адискуссиа алахәылацәа зегьы сгәаанагара иақәшаҳаҭхеит», — иҳәеит Ҕарибашвили.