Иракли Ҕарибашвили Гуриа арегионаҿ апартиатә актив дырҧылоит хәажәкыра 24 рзы
Иракли Ҕарибашвили Гуриа арегионаҿ апартиатә актив дырҧылоит хәажәкыра 24 рзы

„Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Ҕарибашвили Гуриа арегионаҿ апартиатә актив дырҧылоит хәажәкыра 24 рзы.

„Ақырҭуа гәахәтәы“ апарессмаҵзура адыррақәа рыла, „Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩи апартиа алидерцәеи арегионқәа рҿы реиҧыларақәа иалагоит хәажәкыра 2 рзы.

Иракли Ҕарибашвили  100 мшы рыҩныҵҟала 10 регионк рҿы апартиатә лидерцәа дырҧылоит.