Иракли Ҕарибашвили Гыртәыла-Хыхьтәи Шәантәыла арегион апартиатә актив дырҧылоит
Иракли Ҕарибашвили Гыртәыла-Хыхьтәи Шәантәыла арегион апартиатә актив дырҧылоит

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Ҕарибашвили хәажәкыра 9 рзы Гыртәыла-Хыхьтәи Шәантәыла арегион апартиатә актив дырҧылоит.

«Ақырҭуа гәахәтәы»  апресс-маҵзура адыррала, аиҧылара иалагоит Жәыргьыҭ,  асааҭ  13:00 рзы.

100 мшы рыла  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы 10 регионк рҿы апартиатә актив  дырҧылоит.