Иракли Ҕарибашвили - Гәахәарала иазгәасҭар сҭахуп Аҧшыхәратә маҵзура ҳаамҭазтәи европатәи астандартқәа ирышьашәалоу институтны ишышьақәгылаз
Иракли Ҕарибашвили - Гәахәарала иазгәасҭар сҭахуп Аҧшыхәратә маҵзура ҳаамҭазтәи европатәи астандартқәа ирышьашәалоу институтны ишышьақәгылаз

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ӷарибашвили Қырҭтәыла Аҧшыхәратә маҵзура анапхгареи аусзуҩцәеи рзанааҭтә амш ирыдиныҳәалеит.

“Уажәтәи иуадаҩӡоу аамҭазы, ҳрегионаҿгьы адунеиаҿгьы акрызҵазкәа агеополиткиатә аиҭакрақәа анымҩаҧысуа аамҭазы, шәара зҵакы дуу амиссиа шәыдуп – атәылаҿы аҭынчреи аҭышәынтәалареи ахьчареи, ҳтәылауаа ршәарҭадареи рмышхәыбзазареи арҕәҕәареи, убри ала шәара Қырҭтәыла аҿиара еиқәшәыршәоит. Гәахәарала иазгәасҭар сҭахуп Аҧшыхәратә маҵзура ҳаамҭазтәи европатәи астандартқәа ирышьашәалоу институтс ишышьақәгылаз, шәара атәыла аҿаҧхьа иқәгылоу апроблемақәа зегьы ишахәҭоу еиҧш, қәҿиарала ирықәҿышәҭуеит. Ааҧсарак шәымамкәа инашәыгӡо ауси, шәзанааҭдырреи, гәыкала аусуреи азы ҭабуп ҳәа шәасҳәоит, ақәҿиарақәа шәзеиҕьасшьоит”, -иануп адныҳәалара аҿы.