Иракли Ӷарибашвили уаҵәы Борџьоми апартактив дырԥылоит
Иракли Ӷарибашвили уаҵәы Борџьоми апартактив дырԥылоит

Апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Иракли Ӷарибашвили арегионатә маӡаныҟәгаҩ Дмитри Самхараӡеи уаҵәы Борџьоми  апарламенттә аиҳара ахаҭарнакцәеи аҭыԥантәи аиҿкаарақәеи активистқәеи ирԥылоит.

«Ақырҭуа гәахәтәы» апрессмаҵзура аинформациала, аиԥылара лаҵара 11, асааҭ 13:00 рзы иалагоит. Аиԥылара ихы алаирхәоит Самцхе-Џьавахеҭи агубернатор Бесик Амиранашвили.

Апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩи апартиа алидерцәеи арегионқәа рҿы аиԥыларақәа хәажәкыра 2 рзы иалагеит. Аиԥыларақәа мҩаԥган Аҷареи, Гыртәыла-Аҩадатәи Шәантәылеи, Гуриеи, Имереҭии, Раҷа-Лечхәым-Ҵаҟатәи Шәантәылеи Мцхеҭа-Мҭианеҭи рҿы.