Иракли Ӷарибашвили Раҷа-Лечхәым-Ҵаҟатәи Шәантәылаҿ апартактив дырԥылоит
Иракли Ӷарибашвили Раҷа-Лечхәым-Ҵаҟатәи Шәантәылаҿ апартактив дырԥылоит

Апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Иракли Ӷарибашвили Раҷа-Лечхәым-Ҵаҟатәи Шәантәылаҿ апартактив дырԥылоит.

«Ақырҭуа гәахәтәы» апрессмаҵзура аинформациала, аиԥылара Амбролаури асааҭ 13:00 рзы иалагоит.

Иракли Ӷарибашвилии, апартиа анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ  Мамука Мдинараӡеи, арегионатә маӡаныҟәгаҩ Дмитри Самхараӡеи апарламенттә аиҳара ахаҭарнакцәеи аҭыԥантәи аиҿкаарақәеи активистқәеи ирԥылоит.

Иара убас аиԥылара ихы алаирхәоит Раҷа-Лечхәым-Ҵаҟатәи Шәантәыла агубернатор Пармен Маргвелиӡе.