Иракли Ӷарибашвили - Гәадурала исҳәарц сылшоит - иахьа ҳар ахаан ишыҟамыз еиԥш Нато асатндартқәа ирышьашәалоуп
Иракли Ӷарибашвили - Гәадурала исҳәарц сылшоит - иахьа ҳар ахаан ишыҟамыз еиԥш Нато асатндартқәа ирышьашәалоуп

Гәадурала исҳәарц сылшоит, иахьа ҳар ахаан ишыҟамыз еиԥш Нато асатндартқәа ирышьашәалоуп, — иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили “Нато – Қырҭтәыла 2022” азыҟаҵара инамаданы имҩаԥгаз ауснагӡатә аҿы данықәгылоз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иажәақәа рыла, азыҟаҵарақәа даҽазнык шьақәдырӷәӷәоит Нато Қырҭтәыла аполитикатәи апрактикатәи адгылара шазаанарԥшуа.

«НАТО-Қырҭтәыла 2022 азыҟаҵарақәа ретапқәа зегьы Нато астандартқәа ирышьашәаланы мҩаԥысуеит. Ари даҽазнык аанарԥшуеит ҳаруаа аквалификациа ҳарак шрымоу. Гәадурала исҳәарц сылшоит –  иахьа ҳар ахаан ишыҟамыз еиԥш Нато асатндартқәа ирышьашәалоуп», — иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр.