Иракли Ӷарибашвили Франциа ацҳаражәҳәаҩ дылԥылеит
Иракли Ӷарибашвили Франциа ацҳаражәҳәаҩ дылԥылеит

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Ӷарибашвили Франциа ацҳаражәҳәаҩ Шераз Гасри дылԥылеит.

Аиԥылараӡ ирыхәаԥшит Қырҭтәылеи Франциеи ирыбжьоу аиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи наҟ-наҟтәи аусеицура аперспективқәеи.

Иракли Ӷарибашвили Франциа ацҳаражәҳәаҩ Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаареи, иара убас азхамҵара аполитика адгылареи акандидат статус анашьара аус аҿы адгылареи даҽазнык Франциатәи аган иҭабуп ҳәа раиҳәеит. Аиԥылараҿ аганқәа ирзааҭгылеит Қырҭтәыла иҟоу аполитикатә ҭагылазаашьеи арегион аҟны аҭыԥ змоу ахҭысқәеи.