Иракли Ӷарибашвили - Атәыла астатус анаиуа, ари ҳнапхгара иабзоураны ҟалоит
Иракли Ӷарибашвили - Атәыла астатус анаиуа, ари ҳнапхгара иабзоураны ҟалоит

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили иҟаиҵаз аҳәамҭала, абҵара 8 рзы ирыдыркыло аӡбареи, уи ашьҭахь ԥхынҷкәын азы Қырҭтәыла акандидат статус анашьареи аоптимизм ала дазыԥшуп. Ӷарибашвили иажәақәа рыла, Қырҭтәыла Евроеидгыла абжьагарақәа ишалшоз алаирласӡаны нанагӡеит. Аԥыза-министр ишазгәеиҭаз, Қырҭтәыла аиҳабыреи европатәи аҩызцәеи аколлегацәеи аимадара ӷәӷәа рыбжьоуп.

«Украина аибашьра цоит, аамҭакала Ааигәа Мрагылараҿ аибарххара ҟалеит, ари зегьы ҳрегиони адунеи ирныруеит. Ишьақәгылаз аҭагылазаашьаҿ ҳаӷәӷәароуп, ареофрмақәа наҳагӡароуп. Европатәи аколлегацәа ишрасҳәаз, ареформақәеи европатәи ҳпартниорцәа рҟны координациеи наҳагӡоит. Хәыҷык ҳазыԥшыроуп, зегь ибзианы ихыркәшоит», — иҳәеит Иракли Ӷарибашвили.