Иракли Ӷарибашвили аполитика азҵаарақәа рзы ЕАШ аҳәынҭдепартамент абжьагаҩ диԥылеит
Иракли Ӷарибашвили аполитика азҵаарақәа рзы ЕАШ аҳәынҭдепартамент абжьагаҩ диԥылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ӷарибашвили аполитика азҵаарақәа рзы ЕАШ аҳәынҭдепартамент абжьагаҩ Дерек Шолле диԥылеит.

Аԥыза-министр ипрессмаҵзура аинформациа ала, Ниу-Иорк имҩаԥгаз аиԥылараҿ аганқәа Қырҭтәылеи ЕАШ-и ирыбжьоу астратегиатә усеицуреи арегионтә шәарҭадара азҵаарақәеи, ҩтәылак ирымоу азеиԥш интерес арӷәӷәаразы аусеицура арҵаулареи ирыхәаԥшит.

Иракли Ҕарибашвилии Дерек Шоллеи евроинтеграциа апроцессаҿ Қырҭтәыла иҟоу апрогресс иазааҭгылеит. Аҧыза-министр Дерек Шолле аинформациа наӡа ииҭеит ари ахырхарҭала Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧыргаз аусура ду иазкны. Убри адагьы, аганқәа рхаҭарнакцәа, Аахыҵ Кавказаҿ аҭагылазаашьагьы иалацәажәеит. Аҧыза-министр ишазгәеиҭаз ала,  Қырҭтәыла акрызҵазкәа ароль нанагӡоит арегионалтә шәарҭадара аиқәыршәара апроцессаҿ, иара ишиҳәаз ала,  Қырҭтәыла, арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәара апроцессаҿ ахатә алагала аҟаҵара еснагь иазыхиоуп. Иара убас, аганқәа рхаҭарнакцәа, Украина имҩаҧысуа аибашьреи уи амшала арегиони адунеи рҿы зҽызыҧсахыз ашәарҭадаратә лагылазаареи иалацәажәеит“, – иануп аинформациа аҿы.