Илиа Дарчиашвили визитла Саудтәи Аравиа дыҟоуп
Илиа Дарчиашвили визитла Саудтәи Аравиа дыҟоуп

Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили визитла Саудтәи Аравиа дыҟоуп. Авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Дарчиашвили иколлега, априцн Фисал Бин Фарҳан диԥылоит.

Аминистрцәа реиԥылара ашьҭахь  Қырҭтәылеи Саудтәи Аравиеи рыбжьара аиҳабырабжьаратә акоординациатә хеилак ашьаҭаркна иазку аиқәшаҳаҭра рнапқәа аҵарҩуеит.

Адокумент анапаҵаҩра  аекономикеи аполитикеи рхырхарҭақәа рҿы атәылақәа рыбжьара аусеицура арҭбаара иадгылоит.