Иахьа, мшаԥы 15 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шақәгылоуп
Иахьа, мшаԥы 15 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шақәгылоуп

Апарламент ашарҭадаратә ҭагылазаашьақәа  рырҕәҕәара  иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҳәамҭаҿ ишану ала, мшаԥы 15 рзы Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шақәгылоуп.

““Қырҭтәыла апарламенттә хан ашәарҭадара арӷәӷәара иазку аҵас ашьақәырӷәӷәара иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2023 шықәса цәыббра 4 рзы ишьақәырӷәӷәаз N1/259/23 адҵа инақәыршәаны, мшаԥы 15 рзы апарламент ахыбраҿ ашарҭадаратә ҭагылазаашьақәа дырӷәӷәоит, Қырҭтәыла апарламенттә хан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь шақәгылоуп. Аккредитациа змоу  аихқәа апарламент ахыбрахь аҩналара аԥкрақәа рыда рылшоит“, –иануп аҳәамҭа аҿы.