Франциа 5 магнитуда иаҟароу адгьылҵысра ҟалеит, аевакуациа рзыруит 500-ҩык
Франциа 5 магнитуда иаҟароу адгьылҵысра ҟалеит, аевакуациа рзыруит 500-ҩык

Франциа 5 магнитуда иаҟароу адгьылҵысра ҟалеит, аевакуациа рзыруит 500-ҩык, – аарыцҳаит франциатәи аихқәа.

Адгьылҵысра ӷәӷәа Франциа, Ла Рошель ақалақь ааигәара, ашьыжь шаанӡа, аҭыԥантәи аамҭала асааҭ 04:27  ҟалеит.

Адгьылҵысраа ахәрақәа зауз ҳәа аӡәгьы дыҟам, аха аҩнқәа рацәаны еилаҳараны иҟоуп. Аихқәа рдыррақәа рыла, ақалақь аҟынтә аевакуациа рзырухьеит 500-ҩык.