Европатәи аихқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәыла атуристтә потенциали, аӡынтәи акрортқәеи акультуреи ирызку астатиақәа ирыҩуеит
Европатәи аихқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәыла атуристтә потенциали, аӡынтәи акрортқәеи акультуреи ирызку астатиақәа ирыҩуеит

Қырҭтәыла атуризм азы амилаҭтә администрациа ааԥхьарала, Қырҭтәыла иаҭааит жәларбжьаратәи акьыԥхьқәа Le Figaro-и, The Telegraph-и, GQ-ს, Die Presse-и, Snow-и, Backcountry Magazine-и, Downdays-и рхаҭарнакцәа.

Аусҳәарҭа аинформациала, апресстур аҳәаақәа ирҭагӡаны, Британиа Дуи, Австриеи рҟынтә ажурналистцәа Қырҭтәыла иаҭааит.

Атуризм азы администарциа аҟынтә ишаарцыҳаз, ахиқәа рхаҭарнакцәа Қарҭи, Қәҭешьи, Прометеи иҳаԥи, Местиеи ирҭаауеит. Местиаҿ ажурналистцәа Фрираид азы адунеи ачемпионат иазкны астатиа рыҩуеит.