Еревантәи ауниверситет аҿы иҟалаз аԥжәаран аӡәы дҭахеит
Еревантәи ауниверситет аҿы иҟалаз аԥжәаран аӡәы дҭахеит

Еревантәи ауниверситет ахимиа афакультет аҿы аҭыԥ змаз аԥжәара аԥсыҭбарақәа ацуп.

Агәабзиарахьчара аминистрра аҟынтә аинформациа ҵаҵӷәыс аҭаны шәамахьтәылатәи аихқәа ишаарыцҳаз, аӡәы дҭахеит, хҩык ахәрақәа роуит, урҭ ахәшәтәырҭахь инагоуп. Рҭагылазаашьа иазку адыррақәа иҟам.

Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп иашьашәалоу амаҵзурақәа. Аԥжәара амзыз идырым