Дональд Трамп хштатк рҟны имҩаԥгаз акокус аҿы аиааира игеит
Дональд Трамп хштатк рҟны имҩаԥгаз акокус аҿы аиааира игеит

Дональд Трамп хштатк рҿы имҩаԥгаз аныҵҟапартиатә аиԥылааҿ – акокус аҿы аиааира игеит.

“Роитер” аинформациала, ЕАШ ԥасатәи ахада ареспубликатәи партиа аиҳара рыдгылара иоуит Мичигани, Аидаҳои, Миссури рҿы.

Ахштатк рҿы Трамп иконкурент Ники Ҳеили дылиааин, ареспуликатә партиа аҟынтә ахада иҭыԥ ахь акандидат иқәыргылара аус аҿы аԥҳьагылара иоуит. Мичиган аҿы трамп иоуит бжьқәа 98%, иара 1575 бжьы иоуит, Хеили – 36.

“Роитер” адыррақәа рыла, 2024  шықәсазтәи апрезиденттә марафон аҿы ихадароу мчыбжьхоит хәажәкыра 5, усҟн ЕАШ аҟны супер-ҩаша мҩаԥгахоит, убри аамҭазы ЕАШ ахада аамҭакала 15 штат рҿы далырхуеит.