Дерек Шолле - ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили сиԥылеит, ЕАШ Қырҭтәыла евроатлантикатә интеграциа адгылара нанагӡоит
Дерек Шолле - ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили сиԥылеит, ЕАШ Қырҭтәыла евроатлантикатә интеграциа адгылара нанагӡоит

Аполитикатә зҵаарақәа рзы Америка аҳәынҭқарратә департамент абжьагаҩ Дерек Шолле Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили  иҟны аиԥылара иазкны асоциалтә каҭаҿы аҳәамҭа ҟаиҵеит.

„ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили сиԥылан, Қырҭтәыла адемократиатә ԥеиԥши Евроеидгыла алаларазы акандидат статуси ирызкны сиацәажәеит. ЕАШ Қырҭтәыла евроатлантикатә интеграциа адгылара нанагӡоит “, – иҩит Шолле.

Аԥыза-министр ипрессмаҵзура аинформациа ала, Иракли Ҕарибашвилии Дерек Шоллеи евроинтеграциа апроцессаҿ Қырҭтәыла иҟоу апрогресс иазааҭгылеит. Аҧыза-министр Дерек Шолле аинформациа наӡа ииҭеит ари ахырхарҭала Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧыргаз аусура ду иазкны. Убри адагьы, аганқәа рхаҭарнакцәа, Аахыҵ Кавказаҿ аҭагылазаашьагьы иалацәажәеит. Аҧыза-министр ишазгәеиҭаз ала,  Қырҭтәыла акрызҵазкәа ароль нанагӡоит арегионалтә шәарҭадара аиқәыршәара апроцессаҿ, иара ишиҳәаз ала,  Қырҭтәыла, арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәара апроцессаҿ ахатә алагала аҟаҵара еснагь иазыхиоуп. Иара убас, аганқәа рхаҭарнакцәа, Украина имҩаҧысуа аибашьреи уи амшала арегиони адунеи рҿы зҽызыҧсахыз ашәарҭадаратә лагылазаареи иалацәажәеит.