Давид Маҭикашвили - Азакәан ирхынҳәтәым, ари европатәи азакәанԥҵароуп, уи аартызаара мацара иадҳәалоуп, уаҳа акгьы
Давид Маҭикашвили - Азакәан ирхынҳәтәым, ари европатәи азакәанԥҵароуп, уи аартызаара мацара иадҳәалоуп, уаҳа акгьы

«Урыстәылатәи ҳәа азакәан иҟам », — иҳәеит аиуристтә зҵаарақәа рзы апарламенттә комитет ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Давид Маҭикашвили.

Апарламент аҿы «Атәым нырра аартызаара иазку азакәанпроект» ахашра иалагеит. Апарламентт оппозициа азакан архынра иданы инаргылоит, арииакны Маикашвили  ишазгеиз ала, акгьы ирхынтым.

«Урыстәылатәи ҳәа азакәан иҟам. Акгьы ирхынтымь. ари европатәи азакәанԥҵароуп, уи аартызаара мацара иадҳәалоуп, уаҳа акгьы», — заявил Давид Маҭикашвили.