Бундестаг украинатәи аган амҵәыжәҩақәа змоу аракетақәа Taurus рыҭара адымгылеит
Бундестаг украинатәи аган амҵәыжәҩақәа змоу аракетақәа Taurus рыҭара адымгылеит

Бундестаг украинатәи аган амҵәыжәҩақәа змоу аракетақәа Taurus рыҭара адымгылеит.

Аԥшьгара аоппозициатә Ақьырсиантә-демократиатәи блоки Ақьырсиантә-социалтә аидгылеи иртәын.

Аԥшьгара иадгылеит 182-ҩык адепутатцәа, иаҿагылеит – 480-ҩык.

Анапхгаратә алианс Бундестаг ахатә жәалагала иқәнаргылеит. Уи «хара ихысуа абџьар иацҵаны аҭара» иазкуп.