Британиа Ду ацҳаражәҳәара - Британиа Ду Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟанаҵоит зыԥшра ҟамҵаакәа аҿагыларатә уснагӡатәқәа ирылахәу ауаа рыршәара аԥырҟәҟәаарц, азинқәа реилагара афактқәа рзы аусԥшаара иалагарц
Британиа Ду ацҳаражәҳәара - Британиа Ду Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟанаҵоит зыԥшра ҟамҵаакәа аҿагыларатә уснагӡатәқәа ирылахәу ауаа рыршәара аԥырҟәҟәаарц, азинқәа реилагара афактқәа рзы аусԥшаара иалагарц

Британиа Ду Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟанаҵоит зыԥшра ҟамҵаакәа аҿагыларатә уснагӡатәқәа ирылахәу ауаа рыршәара аԥырҟәҟәаарц, азинқәа реилагара афактқәа рзы аусԥшаара иалагарц, — иануп Британиа Ду ацҳаражәҳәара аланарҵәаз аҳәамҭа аҿы.

«Британиа Ду Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааԥхьара ҟанаҵоит зыԥшра ҟамҵаакәа аҿагыларатә уснагӡатәқәа ирылахәу ауаа изакәандароу рыршәара иԥырҟәҟәаарц, азинқәа реилагара афактқәа рзы аусԥшаара иалагарц.

Ақәмақаррақәатә ҭелқәа, изакәаным аанкыларақәа, аԥҟара, атәылауаҩратә уаажәларра хаҭарнакцәа раҳаҭыр лазырҟәо аплакатқәа адемократиатә уаажәлараҿ аҭыԥ амам.

Еидҵоу Акралра Қырҭтәыла адемократиеи евроатлантикатә аҽазышәареи рыдгылара нанагӡоит», — иануп аҳәамҭа аҿы.