Биӡина Иванишвили Важа Азарашвили иҭаацәара алахәылацәа дрыдашшылеит
Биӡина Иванишвили Важа Азарашвили иҭаацәара алахәылацәа дрыдашшылеит

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” пату зқәу ахантәаҩы Биӡина Иванишвили акомпозитор Важа Азарашвили иҭаацәара алахәылацәа дрыдашшылеит.

Важа Азарашвили ипанихидаҿ Биӡина Иванишвили иԥҳәыс, Екатерине Хведелиӡе дицын.

Ақырҭуа музыкант, акомподитор, апедагог Важа Азарашвили жәабран 7 рзы 87 шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит.