Азербаиџьан Алхратә комиссиа хада изаамҭаным апрезиденттә алхрақәа рҿы Ильҳам Алиев икандидатура шьақәнарҕәҕәеит
Азербаиџьан Алхратә комиссиа хада изаамҭаным апрезиденттә алхрақәа рҿы Ильҳам Алиев икандидатура шьақәнарҕәҕәеит

Азербаиџьан Алхратә комиссиа хада изаамҭаным апрезиденттә алхрақәа рҿы Ильҳам Алиев икандидатура шьақәнарҕәҕәеит.

Атәылаҿ изаамҭаным апрезиденттә алхрақәа мҩаҧысуеит  2024 шықәса жәабран 7 рзы.

Азербаиџьан аҵыхәтәантәи апрезиденттә алхрақәа мҩаҧган  2018 шықәсазы, убри аҟынтә, анеҩстәи апрезиденттә алхрақәа мҩаҧыргар акәын  2025 шықәса мшаҧы азы.