Ахада ладминистрациа - Ахада ашьапылампыл азы амилаҭтә еиза алахәылацәа аҳамҭақәа ранашьара иазкыз акт лнапы аҵалҩит лаҵаразы, аҳамҭатәра ацеремониа цәыббразы мҩаԥгахоит
Ахада ладминистрациа - Ахада ашьапылампыл азы амилаҭтә еиза алахәылацәа аҳамҭақәа ранашьара иазкыз акт лнапы аҵалҩит лаҵаразы, аҳамҭатәра ацеремониа цәыббразы мҩаԥгахоит

Ахада ладминистрациа аинформациа ала, Қырҭтәыла ахада ашьапылампыл азы амилаҭтә еиза алахәылацәа Ахьӡ-аԥша аорденқәа ранашьара иазкыз акт лнапы аҵалҩит лаҵара 23 рзы, аҳамҭатәра ацеремониа цәыббразы мҩаԥгахоит.

Ахада ладминистрациа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, лаҵара анҵәамҭазы Орбелианиаа рхан аҟны имҩаԥыргаран иҟан аҳамҭатәра аофициалтә церемониа, аха амилаҭтә еизга алахәылацәа Қырҭтәыла ахьыҟамыз аҟынтә, ацеремониа ахыԥан.

“Қырҭтәыла ахада ашьапылампыл азы амилаҭтә еиза алахәылацәа Ахьӡ-аԥша аорденқәа ранашьара иазкыз акт (n:23/05/02 და n:23/05/01) лнапы аҵалҩит лаҵара 23 рзы, аҳамҭатәра ацеремониа цәыббразы мҩаԥгахоит. Аҵара анҵәамҭазы Орбелианиаа рхан аҟны имҩаԥыргаран иҟан аҳамҭатәра аофициалтә церемониа, аха амилаҭтә еизга алахәылацәа Қырҭтәыла ахьыҟамыз аҟынтә, ацеремониа ахыԥан”, – иануп администрациа аинформациа аҿы.