Ареспублика ашҭаҿ „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҿагыларатә акциа мҩаҧысуеит
Ареспублика ашҭаҿ „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҿагыларатә акциа мҩаҧысуеит

Ареспублика ашҭаҿ „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект аҿагыларатә акциа мҩаҧысуеит.

Иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа еиҿыркааз апротесттә акциа  аполитикцәагьы иалахәып.

Акциа иалагеит Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рхьыӡрашәақәа рыла.

Ҧыҭраамҭак ашьҭахь акциа алахәылацәа азакәанҧҵаратә органахь идәықәлараны иҟоуп.