Арегби азы Адунеи Ахраҿа | Қырҭтәыла аизга Австралиа аизгаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT
Арегби азы Адунеи Ахраҿа | Қырҭтәыла аизга Австралиа аизгаҟны иаҵахеит  #1TVSPORT

Франциа имҩаҧысуа арегби азы Адунеи ахраҿа аҿы Қырҭтәыла аизга агәыҧаҿ раҧхьатәи аматч мҩаҧырган, 15:35 ҳәа Австралиа аизгаҟны иаҵахеит.