Арегби азы адунеи ахраҿазы Қырҭтәыла аизга аихшьаалатә аиԥылара Уельс аҟны мҩаԥнагоит - ишиашоу репортаж Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Арегби азы адунеи ахраҿазы Қырҭтәыла аизга аихшьаалатә аиԥылара Уельс аҟны мҩаԥнагоит - ишиашоу репортаж Актәи аканал аҿы #1TVSPORT

Иахьа Қырҭтәыла аизга, 2023 шықәсатәи арегби азы Адунеи ахраҿа аҳәаақәа ирҭагӡаны, Уельс аизга иацлабуеит. Аиҧылара иалагоит асааҭ  17:00 рзы, ишиашо ицо арепортаж жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ.

Уельс аизга агәыҧ аҿы ахматчк аҿы аиааира агеит, аха Қырҭтәылаҟны аиааира агара актәи аҭы́ԥ аанкыларазы аҭахуп.

Ақырҭуа спортсменцәа ххәмаррак рҟны хбаллк роуит.