Арегби |  Арегби азы Адунеи Ахраҿа аҿы ақырҭуааи португалааи рматч 18:18 ҳәа ихыркәшан
Арегби | Арегби азы Адунеи Ахраҿа аҿы ақырҭуааи португалааи рматч 18:18 ҳәа ихыркәшан

Франциа,  Тулуза қалақь аҿы имҩаԥысуа Арегби азы Адунеи Ахраҿа аҿы ақырҭуаа аҩбатәи аматч мҩаԥыргеит. Қырҭтәыла аизга аспортсменцәеи португалааи рматч 18:18 ҳәа ихыркәшан.