Арчил Ҭалакваӡе – Хара имгакәа  зегьы агәра ргоит Қырҭтәыла аҿиара шынанагӡо, ацәымҕреи аполитикатә ашьоуреи акампаниа шиашамыз, Қырҭтәыла ишаҧырхагаз
Арчил Ҭалакваӡе – Хара имгакәа  зегьы агәра ргоит Қырҭтәыла аҿиара шынанагӡо, ацәымҕреи аполитикатә ашьоуреи акампаниа шиашамыз, Қырҭтәыла ишаҧырхагаз

 

«Хара имгакәа  зегьы агәра ргоит Қырҭтәыла аҿиара шынанагӡо, ацәымҕреи аполитикатә ашьоуреи акампаниа шиашамыз, Қырҭтәыла ишаҧырхагаз», — иҳәеит апарламент авице-спикер  Арчил Ҭалакваӡе апленартә аилатәараҿы.

Арчил Ҭалакваӡе иҳәамҭала, Қырҭтәыла аҭынчреи ашәарҭадареи ихьчазаауеит, аекономикатә азҳара нагӡахоит,  хара имгакәа зегьы агәра ргоит Қырҭтәыла аҿиара шынанагӡо, ацәымҕреи аполитикатә ашьоуреи акампаниа шиашамыз, Қырҭтәыла ишаҧырхагаз.

«Қырҭтәыла аҭынчреи ашәарҭадареи ихьчазаауеит, аекономикатә азҳара нагӡахоит, атәылауаҩратә уаажәларра аусура нарыгӡоит.  Ҳтәыла амаҵ зуаз,  ҳтәылауаа рымаҵ зуаз апрофессионалцәа зегьы  аусура нарыгӡоит.  Зегьы агәра ргоит Қырҭтәыла аҿиара шынанагӡо, ацәымҕреи аполитикатә ашьоуреи акампаниа шиашамыз, Қырҭтәыла ишаҧырхагаз», — иҳәеит  Арчил Ҭалакваӡе.