Арчил Ҭалакваӡе  - Саломе Зурабишвили ицәырылгаз адокумент аилаҩынтәреи аибашьреи ахартиоуп, уи атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара иазкуп  
Арчил Ҭалакваӡе  - Саломе Зурабишвили ицәырылгаз адокумент аилаҩынтәреи аибашьреи ахартиоуп, уи атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара иазкуп  

Саломе Зурабишвили ицәырылгаз адокумент аилаҩынтәреи аибашьреи ахартиоуп, уи атәылаҿы аилаҩынтәра аиҿкаара иазкуп, – иҳәеит Қырҭтәыла апарламент авице-спикер Арчил Ҭалакваӡе.

Ҭалакваӡе иажәақәа рыла, абри зегьы иалҵшәаны атәыла иҧсыҽхоит.

„Адокументаҿ изаамҭаным алхрақәа ирылацәажәоит, ҽакала иаҳҳәозар, знык алхрақәа рымҩаҧгара анеҩс даҽазнык алхрақәа мҩаҧыргароуп, убри ашьҭахь, атәылаҿ аинститутқәа аханатә еиҿыркаароуп. Шәхаҿы ишәзаагома, есымша атәыла ашәарҭадара еиқәзыршәо, ҳтәылауаа рымаҵ зуа аҳәынҭқарратә институтқәа  шықәсык аҩныҵҟа ирҧеиҧшхо рзымдыруа иаанхоит. Ҳәарада, амаҵзураҭыҧқәа реизшара рҽазыркуеит, атәылауаа еилыркаауазар ҟалап арадикалтә оппозициа аҩныҵҟа абарҭ аинститутқәеи амчреи реизшара ишалаго. Уи еиҳангьы, аҵыхәтәаны, абри зегьы амшала, ҳтәыла иҧсыҽхоит. Ашәарҭадара аганахьала ицәырҵыр зылшо апроблемақәа рыӡбара рылшом, даҽа тәылак ҳтәыла ашәарҭадара аҽаланагалар ауеит, ҳтәылаҿы аилаҩынтәра ма иаҳа ихьанҭоу апроцессқәа иалагоит. Убри аҟынтә, абри ахартиа, ишиашо адестабилизациа ауп изызку“, – иҳәеит Ҭалакваӡе.