Арбџьармчқәа рхаҭарнакцәа Арчил Татунашвили ҳаҭырла дыргәаладыршәеит
Арбџьармчқәа рхаҭарнакцәа Арчил Татунашвили ҳаҭырла дыргәаладыршәеит

Қырҭтәыла арбџьармчқәа рхаҭарнакцәа дыргәаладыршәеит Арчил Татунашвили. Иара иахьа 41 шықәса ихыҵуазаарын.

ҚырҭтәылаАтәылахьчара аминистрра аинформациала, арратә маҵзуҩҵәа Мухаҭгверди иҟоу аиашьаратә нышәынҭрашҟа инеин, Арчил Татунашвили аҭаацәа даҽазнык ирыдашшылан, афырхаҵа ҳаҭырла дыргәаладыршәеит.

Ампыҵахаларатә режим ахаҭарнакцәа ақырҭуа фырхаҵа Арчил Татунашвили 2018 шықәса жәабран 22 рзы Ахалгори дааныркылеит, жәабран 23 рзы аларҵәара зауз  адыррақәа рыла, Арчил Татунашвили дшьын. Асержант аиҵбы Арчил Татунашвили арратә маҵзура дахысуан 2007 шықәса инаркны 2011 шықәсанӡа. Уи арратә ҳаҭырла анышә дарҭеит Мухаҭгверди иҟоу аиашьаратә нышәынҭраҿ.