Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит
Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит

Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит.

Акциа шьыжь инаркны мҩаԥысуеит. Амитинг алахәылацәа рыдҵақәа ԥсахӡом. Урҭ азакәанпроект мап ацәкра идҵаны иқәдыргылоит.

Апарламент аҿы азакәанхьчаҩцәа амобилизациа рзууп.