Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит
Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит

Апарламент аԥхьа “Атәым нырра аартызаара” иазку азакәанпроект аҿагыларатә акциа нагӡоит. парламент ахԥатәи аԥхьарала “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәанпроект аднакылеит.

Акциа шьыжь инаркны мҩаԥысуеит. Амитинг алахәылацәа рыдҵақәа ԥсахӡом.  Апарламент аҿы азакәанхьчаҩцәа амобилизациа рзууп.