«Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәеи азинхьчаҩцәеи еилалеит, аполициа аусзуҩцәа Ника Мелиеи Бачо Долиӡеи аидыслара  ахьыҟалаз аҭыҧ иалыргеит
«Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәеи азинхьчаҩцәеи еилалеит, аполициа аусзуҩцәа Ника Мелиеи Бачо Долиӡеи аидыслара  ахьыҟалаз аҭыҧ иалыргеит

Глдани «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәеи азинхьчаҩцәеи еилалеит, аполициа аусзуҩцәа Ника Мелиеи Бачо Долиӡеи аидыслара  ахьыҟалаз аҭыҧ иалыргеит.

Ника Мелиа Иракли Еӡгвераӡе ишиқәлаз атәы анааицҳа ашьҭахь,  Иракли Еӡгвераӡе иҩны аҧхьа «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа еизеит.  Урҭ ирылан Ника Мелиеи Бачо Долиӡеи.

Аидыслара аан аполициа аусзуҩцәа Ника Мелиеи Бачо Долиӡеи аидыслара  ахьыҟалаз аҭыҧ иалыргеит.