„Амилаҭтә ҵысра“ алахәылацәа Михаил Саакашвили ихақәиҭтәра аҳәарала апрезиденттә ахан аҧхьа акциа мҩаҧыргеит
„Амилаҭтә ҵысра“ алахәылацәа Михаил Саакашвили ихақәиҭтәра аҳәарала апрезиденттә ахан аҧхьа акциа мҩаҧыргеит

„Амилаҭтә ҵысра“ алахәылацәа апрезиденттә ахан аҧхьа акциа мҩаҧыргеит.

Орбелианиаа рхан аҧхьа еизаз ауааҧсыра Михаил Саакашвили ихақәиҭтәра иаҳәоит.

Иахьа „Амилаҭтә ҵысра“ алахәылацәа Михаил Саакашвили ихақәиҭтәра аҳәарала еизыргаз анапынҵақәа атәыла ахада ладминистрациа иарҭоит. Апартиа алахәылацәа ишырҳәаз ала,  150 000  –  200 000 раҟара анапынҵақәа еизыргеит.