Актәи аканал Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭара аусуҩцәа рыдашшылоит
Актәи аканал Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭара аусуҩцәа рыдашшылоит

Қырҭтәыла Актәи аканал Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭара аусуҩцәа атәылаҿ иҟадаз арыцҳара ду инамаданы рыдашшылоит.

Қырҭтәыла Актәи аканалаусуҩцәа аҭырқәа аколлегацәа, Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭа TRT аусуҩцәа адашшыларатә шәҟәы рзырышьҭит.

Қырҭтәыла Актәи аканал аҭыхратә гәыԥ Ҭырқәтәыла, аԥсабаратә рыцҳара ахьыҟалаз аҭыԥ ашҟа дәықәлеит.