Аихқәа ишаарыцҳаз ала, Газа иҟалаз аԥжәараан иҭахеит жәаҩыла ауааԥсыра
Аихқәа ишаарыцҳаз ала, Газа иҟалаз аԥжәараан иҭахеит жәаҩыла ауааԥсыра

Газа аҭыԥ змаз аԥжәараан агуманитартә цхыраара иазыԥшыз жәаҩыла ауааԥсыра ҭахеит, – аанацҳаит CNN.

CNN аинформациа ала, аыԥ аҿы иҟаз ахаҿқәа рҟынтә авидеонҵамҭа роуит, авидеонҵамҭаҿ иубарҭоуп еилаҳаз ахыбраҿ ауаа рацәаны ишыҟаз.

“Ҳамас” анапаҵаҟа иҟоу Газа агәабзиарахьчара аминистрра аланарҵәаз аинформациаҿ ишану ала, аԥжәараан иҭахеит 11-ҩык, 100-ҩык ахәрақәа роуит, урҭ Газа иҟоу Аль-Шифатәи ахәшәтәырҭахь инагоуп.