Аиҳабыра радминистрациантә ишаарыцҳаз, Саломе Зурабишвили Франциахь авизит иадҳәаланы аиҳабыра дадымҵаалаӡацт
Аиҳабыра радминистрациантә ишаарыцҳаз, Саломе Зурабишвили Франциахь авизит иадҳәаланы аиҳабыра дадымҵаалаӡацт

Аиҳабыра радминистрациантә ишаарыцҳаз, Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Франциахь авизит иадҳәаланы аиҳабыра дадымҵаалаӡацт.

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Орбелианиаа рханаҿ иацы данықәгылоз ишазгәалҭаз, уаҵәы лара Парижҟа ддәықәлоит, уаҟа имҩаҧысуа Аҭынчра афорум аҧыза-министргьы ихы алаирхәоит.

Зурабишвили лҳәамҭала, „иаҳҭаху иаҳҭахыму, адеполиаризациа аганахьала ҳҿырҧшыгахоит“.