Адунеи ахраҿаҿы ахҧатәи аҵахара  - Қырҭтәыла аизга Фиџьи аҟны иаҵахеит  #1TVSPORT
Адунеи ахраҿаҿы ахҧатәи аҵахара  - Қырҭтәыла аизга Фиџьи аҟны иаҵахеит  #1TVSPORT

Арегби азы Адунеи ахраҿа С агәыҧ аҿы Қырҭтәыла аизга ахҧатәи аматч мҩаҧнагеит. Ақырҭуа регбистцәа, 17:12,   ҳәа Фиџьи аизгаҟны иаҵахан, агәыҧ аҿы аҧшьбатәи аҭыҧ ааныркылеит.

Қырҭтәыла аизга анеҩстәи аматч мҩаҧнагоит жьҭаара  7 рзы,  уи аҽны ақырҭуа регбистцәа Уелс аизга ирҧылоит. Асааҭ  17:00 рзы иалаго аматч жәбар шәылшоит Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ.